ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวเกศสุดา สังข์พุก
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นายสุขธนัท อินณะระ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1