ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาววิลาวัลย์ แสงประเสริฐ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวอภิชา นิรามัย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวศิรินทิพย์ เพ็ชร์พุ่ม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวบุษณิศา เกิดละมูล
ครู