ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาววิลาวัลย์ แสงประเสริฐ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวบุษณิศา เกิดละมูล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3