ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวรสสุคนธ์ จันทรแสงสว่าง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายคเณศ เนาวนัด
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5