ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวดวงดาว แก้วโต
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3