ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวเพ็ญนภา ตปนียทรัพย์
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวดวงดาว แก้วโต
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1