ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนราวดี สามาลย์
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวอภิชา นิรามัย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวศิรินทิพย์ เพ็ชร์พุ่ม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5