ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนราวดี สามาลย์
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวสุกัญญา แตงทอง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5