ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวณัฏฐิยาภรณ์ นิราศภัย
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวภัทรานิษฐ์ ณ ลำพูน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4