ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวภัทรานิษฐ์ ณ ลำพูน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3