ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวธัญลักษณ์ ชูศรีโฉม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวรจนา หมีเงิน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1