ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวธัญลักษณ์ ชูศรีโฉม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวอารีย์ ศรีโภคา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2