ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางกนกนภา วิจิตรโชติ
ครูประจำชั้นอนุบาล 1

นางกฤตพร กลิ่นสักโก
ครูประจำชั้นอนุบาล 2

นางกัญจนพร วงศ์ยะรา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3