ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวพรนภา ใจเพชร
ครูประจำชั้นอนุบาล 2

นางสาวศศิธร สุเพ็ญ
ครูประจำชั้นอนุบาล 3

นางกัญจนพร วงศ์ยะรา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3