ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นักเรียนเรียนรู้กับครูผู้สอนประจำวิชาโดยการใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่ครูกับนักเรียนใช้ร่วมกัน เช่น Facebook ,Zoom ,Google Meet ,Quizizz ฯลฯ รวมทั้งการเรียนรู้ผ่านใบงาน ใบความรู้ที่ได้มอบให้กับนักเรียนเป็นระยะๆ ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้คำนึงถึงความพร้อมของนักเรียนและผู้ปกครองเป็นหลัก
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2564,20:44   อ่าน 80 ครั้ง