ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
สีประจำโรงเรียน  :   Yellow  สีเหลือง  แสดงถึงความมั่นคง ความเป็นมิตร
                                    Black    สีดำ       แสดงถึงความมีพลังอำนาจ ความเข้มแข็ง


คำขวัญโรงเรียน  :   เรียนดี ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม


อักษรย่อ :   ป.จ.