ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
      อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
    “ ยิ้มง่าย ไหว้สวย ”
 

   เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
   “ตามรอยพ่อ   อยู่อย่างพอเพียง”