ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
 ข้อมูลจำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
(ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2561)
 
ชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561
ห้องเรียน จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 1 13 12 25
อนุบาล 2 1 9 12 21
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 13 14 27
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 12 12 24
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 14 8 22
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 11 20 31
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 10 18 28
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 12 16 28
มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 10 11 21
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 16 9 25
มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 19 10 29
รวมทั้งสิ้น 11 140 141 281