ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจและเป้าหมาย
พันธกิจ
          ๑. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามศักยภาพและความถนัด
          ๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้เป็นรายบุคคลแห่งการเรียนรู้
          ๓.  ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
          ๔.  พัฒนาครูให้จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
          ๕. การบริหารจัดการโรงเรียนโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
          ๖. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
          ๗. นำเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นมา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้พัฒนาการศึกษา
          ๘. พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่ประชาคมอาเซียน

เป้าหมาย
          ๑. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ตามหลักสูตร
          ๒. พัฒนาผู้เรียนให้รู้เข้าใจ และสามารถนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน
          ๓.  พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
          ๔.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด
          ๕. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียน และการสืบค้นความรู้
          ๖. พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี
          ๗. พัฒนาอาคารสถานที่ให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน
          ๘. พัฒนาระบบการบริหาร และระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
          ๙. พํฒนาโรงเรียน และนักเรียนให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์