ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์และปรัชญา
                                                                                                    วิสัยทัศน์

“ ภายในปี ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดปัจจันตารามจะพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ นำภูมิปัญญาไทยและเทคโนโลยีมาจัดการศึกษาเพิ่มทักษะนักเรียนสู่ประชาคมอาเซียน บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ”
 

                                                                                                     ปรัชญา

                                                                “ Education for All and  All for School and Children ”