ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
          โรงเรียนวัดปัจจันตาราม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๓   พฤษภาคม  ๒๔๘๙  โดยมีพระครูสาครคณารักษ์ (พระมหายรรยงค์) เป็นประธาน 
โรงเรียนตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ ๖  ตำบลนาโคก   อำเภอเมืองฯ   จังหวัดสมุทรสาคร   ได้ให้การศึกษากับเด็กนักเรียนในพื้นที่ และนักเรียนจากตำบล
ใกล้เคียง   ได้แก่เด็กจากหมู่ที่ ๒  ตำบลโรงเข้  อำเภอบ้านแพ้ว,  เด็กจากหมู่ที่ ๑ ตำบลนางตะเคียน  และหมู่ที่ ๘  ตำบลลาดใหญ่  อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 
โดยในครั้งแรกมีครูประจำการ   ๒  ตำแหน่ง  โรงเรียนได้จัดตั้งมาด้วยเวลาที่ใกล้เคียงกับการสร้างวัดปัจจันตาราม 

         ในการดำเนินงานในครั้งแรกประสบปัญหาอุปสรรคอย่างมากในเรื่องงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์   แต่ด้วยจิตศรัทธาจากผู้มีใจอันเป็นกุศล  ภายใต้การประสานงานของท่านนายอำเภอขณะนั้น  ทำให้สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตามกำหนดเวลา