ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
12 ม.ค. 62 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562
โรงเรียนวัดปัจจันตาราม
28 ธ.ค. 61 กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
โรงเรียนวัดปัจจันตาราม
03 ธ.ค. 61 ถึง 05 ธ.ค. 61 คณะครูนำนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ
ค่ายลูกเสือครูเชียร จังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน